Do územia Rajeckej doliny a priamo do katastra obce Čičmany zasahuje aj chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy. Aj keď len okrajovo, ale vytvára nezameniteľnú kulisu veľmi členitého a geomorfologicky značne pestrého územia.

Toto chránené územie bolo vyhlásené v roku 1989. Patrí medzi rozsiahle horstvá Fatransko-tatranskej oblasti s celkovou výmerou 29 366 ha. Predmetom ochrany je ochrana a racionálne využívanie najzachovalejších častí prírodného prostredia Strážovských a Súľovských vrchov, dnes už vyčlenených ako rovnocenné geomorfologické celky v minulosti jednotne ponímaného pohoria Strážovská hornatina.